Ekstraordinær generalforsamling d. 11. marts 2020

Vi indkalder til ekstraordinær generalforsamling, da vi ved den ordinære generalforsamling besluttede at ændre indholdet af tre paragraffer i foreningens vedtægter.
Den ekstraordinære generalforsamling bliver den 11/3, kl. 19, Holbækvej 150.

Agenda:

 • Valg af dirigent
 • Vedtagelse af vedtægtsændringer i § 3, 5 og 8.

Ændringerne er følgende:

Paragraf 3 – Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til foreningens bestyrelse med mindst 1 måneds varsel ved udgangen af en måned.
(Det var tidligere 3 måneders varsel og det virker ikke i praksis.)

Paragraf 5 –Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. marts med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af det revideret årsregnskab til godkendelse
 4. Fremlæggelse af budget
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af formand
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer (her stod tidligere 2 bestyrelsesmedlemmer)
 9. Valg af 2 revisorer 1 år
 10. Eventuelt

Paragraf  8  – Før: Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer. Formand vælges for 1 år ad gangen og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på foreningens ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen således, at 2 bestyrelsesmedlemmer afgår i ulige år og de øvrige 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år.

Fremsatte forslag: Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af minimum 5 og op til 7 medlemmer . På den årlige generalforsamling vælges formanden for 1 år ad gangen og 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Det vil sige at 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer afgår i ulige år og de øvrige 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer i lige år.

Hvis du ønsker at deltage i den ekstraordinære generalforsamling, skal du tilmelde dig senest d. 9/3-2020 til info@jyderuperhvervsfoerning.dk.