Vedtægter for Jyderup Erhvervsforening

§ 1 Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er Jyderup Erhvervsforening.
Foreningens hjemsted er Jyderup by.

§ 2 Foreningens formål

- at samle byens forretninger og erhvervsvirksomheder i et stærkt fællesskab
- at gennemføre aktiviteter der kan medvirke til vækst hos medlemmerne
- at støtte og fremme udviklingen af Jyderup som en by man ønsker at bo i og besøge
- at varetage melemmernes fælles interesser
- at virke som et upolitisk bindeled til Holbæk kommune
- at fremme erhvervslivet i lokalområdet.

§ 3 Medlemskab og stemmeret

Som medlem kan optages enhver erhvervsdrivende der driver virksomhed i Jyderup og omegn eller personer som har interesse i medlemskab af foreningen.
Foreningens bestyrelse er bemyndiget til at træffe afgørelse om, hvorvidt en ansøger opfylder betingelserne for medlemskab.
Hvert medlemskab giver ret til én stemme. Et medlem der er i restance til foreningen har ikke stemmeret på generalforsamlingen, ligesom medlemmet ikke kan vælges til tillidshverv i foreningen.
Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til foreningens bestyrelse med mindst 1 måneders varsel ved udgangen af en måned.

§ 4 Kontingent

Alle medlemmer betaler kvartalskontingent.
Ved udmeldelse kan medlemmet ikke kræve tilbagebetaling, refusion eller lignende af det indbetalte kontingent.

 

§ 5 Generalforsamling

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. marts med følgende dagsorden:
1.  Valg af dirigent.
2.  Formandens beretning.
3.  Fremlæggelse af det revideret årsregnskab til godkendelse.
4.  Fremlæggelse af budget.
5.  Fastsættelse af kontingent.
6.  Valg af formand.
7.  Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8.  Valg af 2 revisorer 1 år.
9.  Eventuelt.

En anmodning fra et flertal i bestyrelsen eller fra mindst 1/4 medlemmer skal indeholde forslag til dagsorden. Generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter anmodningens modtagelse.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes ved e-mail til medlemmerne med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden.
Forslag fra medlemmerne til behandling på en ordinær generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

§ 6 Beslutningsdygtighed

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer, jf. dog § 9 afsnit 2.
På generalforsamlingen har hvert medlem en stemme.
Der kan meddeles stemmefuldmagt til et andet medlem, idet ingen dog kan udøve stemmeret med mere end én fuldmagt.
Afstemninger foregår ved håndsoprækning, medmindre dirigenten eller mindst 1 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer anmoder om skriftlig afstemning.
Valg til bestyrelsen forudsætter altid skriftlig afstemning, såfremt der er flere kandidater end antallet af poster.

 

§ 7 Regnskabsår

Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.
Foreningens regnskab revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer. Genvalg kan finde sted. Regnskabet skal fremlægges i revideret stand minimum 8 dage før generalforsamlingen på et for medlemmerne tilgængeligt sted.
Bestyrelsen drager omsorg for, at foreningens bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens krav herom, og at formueforvaltningen foregår på betryggende vis.
Det er bestyrelsens ansvar, at foreningens aktiver til enhver tid er anbragt på forsvarlig og betryggende vis under hensyntagen til såvel sikkerhed som til muligheden for at kunne opnå et tilfredsstillende afkast.

 

§ 8 Foreningens ledelse og hæftelser

Foreningen tegnes af formanden sammen med et andet medlem af bestyrelsen.

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af minimum 5 og op til 7 medlemmer.
På den årlige generalforsamling vælges formanden for 1 år ad gangen og 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen.
Det vil sige at 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer afgår i ulige år og de øvrige 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer i lige år.

§ 9 Ændring af vedtægter og opløsning

På generalforsamlingen træffes alle beslutninger ved almindeligt stemmeflertal.
Beslutninger om ændring af foreningens vedtægter og foreningens opløsning kræver dog, at mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer har givet møde på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de afgivne stemmer, stemmer for beslutningen.
Såfremt mindre end halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer har givet møde, og såfremt 2/3 har stemt for beslutningen, kan samme beslutning træffes med almindeligt stemmeflertal på en ny ekstraordinær generalforsamling, der afholdes senest 4 uger senere, og uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

§ 10 Bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningens anliggender.
Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden.
Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden og afholdes så ofte, det af denne skønnes nødvendigt. Et flertal af bestyrelsens medlemmer kan når som helst kræve, at formanden indkalder til bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af bestyrelsens medlemmer er til stede. Afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Bestyrelsen fører en protokol over sine møder. Protokollen skal godkendes af bestyrelsen på det næstfølgende bestyrelsesmøde.

 

§ 11 Nedsættelse af underudvalg

Til varetagelse af specifikke opgaver kan bestyrelsen nedsætte underudvalg med deltagelse både af bestyrelsens medlemmer, øvrige medlemmer af foreningen og ad hoc tilknyttede personer.

 

§ 12 Uoverensstemmelser

Uoverensstemmelser mellem et medlem og foreningen om forhold, der har relation til nærværende vedtægter, afgøres endeligt ved voldgift, der nedsættes i overensstemmelse med de for Det Danske Voldgiftsinstitut gældende bestemmelser.

 

§ 13 Foreningens opløsning

Såfremt der træffes beslutning om foreningens opløsning, jf. § 9 Vælger generalforsamlingen en likvidator, der efter realisering af foreningens aktiver og betaling af den af foreningen påhvilende gæld, fordeler resterende midler i overensstemmelse med generalforsamlingens beslutning, fortrinsvis til formål, der er til gavn for Jyderup by og i overensstemmelse med foreningens formål som nævnt i § 2.