Historien om foreningen

Haandværker-, Handels- og Landboforening for Jyderup og Omegn

Foreningen blev stiftet d. 14. marts 1893 og fik navnet: “Haandværk-, Handels- og Landboforening for Jyderup og Omegn”.
Formanden var købmand Jens Lund og den første bestyrelse bestod af kommissionær Lars Hansen, skrædder Jens Heinrichson, lærer Jesper Jespersen, farver Th. Larsen og garver O. Th Lang – alle fra Jyderup – samt Frederik Andersen med titel af handelsmand fra Bjergsted.
I følge protokollen blev foreningen støttet af et par hundrede handelsdrivende, håndværkere, virksomhedsejere, gårdejere mv., men den fortæller også, at den sidste generalforsamling blev afholdt den 24. april 1904.
Derefter rummer protokollen blanke sider. Det fremgår ikke hvorfor foreningen stoppede – måske fordi håndværk, handel og landbrug havde forskelligartede interesser. Ihvertfald kan man konstatere, at hverken Chr. F. Jensen, Carl Hooge, H. E. Beck-Schultz, Jens Folkmann, Lars Jacoobsen eller K. Engell er at finde på medlemslisten, så de har formodentlig ikke følt sig repræsenteret af foreningen.

Jyderup Haandværker og Industriforening

Men at håndværk, handel og industri havde fælles interesser, vidner stiftelsen af Jyderup Haandværker og Industriforening af den. 16. februar 1906 om. Og her er de seks førnævnte købmænd og håndværkere medlemmer fra starten.
Ved den stiftende generalforsamling mødte 37 af sognets handelsdrivende og håndværkere op – samt en enkelt sagfører. Alle meldte sig ind i den nystiftede forening, som fik H. N. Hansen som formand og en bestyrelse bestående af S. Sørensen, Hejlesen, Skomager O. Pedersen, Gylling Folkmann, J. Poulsen og sagfører Frederik Olsen.

Avisudklip fra 19. februar 1906

Jyderup Haandværker- og Industriforening.
Ifølge Opfordring af flere Handlende og Haandværkere i Jyderup havde ca. 40 Næringsdrivende i Jyderup- Holmstrup Sogn givet Møde paa Hotel “Skarridø” for at danne en Haandværkerforening.
Foreningen blev dannet og til Bestyrelse valgtes: Tømrer H. N. Hansen (Formand), Maskinfabrikant Sørensen (Næstformand), Sagfører Olsen (Kasserer og Sekretær), Købmand Folkmann, Skomager Petersen, Bager Poulsen og Urmager Hejlesen. Revisorer: Agent Bech Schultz og Hotelejer Schmidt.
Delegeret til Fællesrepræsentationen, Tømrer H. N. Hansen.
Det skal være Foreningens Formaal at virke for Haandværk og Industri ved:

 1.  Sammenkomst og Drøftelse af Sager af Betydning for Næringsdrivende.
 2.  Indmeldelse i Fællesrepræsentationen.
 3.  Virke for en fyldig Repræsentation i det offentlige Liv.
 4.  Understøttelse til trængende Medlemmer og Enker.
 5.  Oprettelse af Legater og Friboliger.
 6.  Understøttelse til teknisk Skole.
 7.  Virke for, at alle Lærlinge søge sammen.
 8.  Hjælpe nævnte Skole til egen Bygning.
 9.  Foredrag.
 10.  Oplæsninger og selskabelige Sammenkomster.En § i Lovene bestemmer, at af Foreningens Midler maa kun Højst Halvdelen af det aarlige Kontingent bruges til Administration, Oplæsning og selskabelige Sammenkomster.
  Hvis Foreningen opløses, skal der af dens Midler oprettes et Legat. Disse Bestemmelser kunne ikke forandres af senere Generalforsamlinger.
  Adgang til Foreningen har selvstændige Næringsdrivende og Bestyrere af egen Virksomhed.

Kontingentet er 6 Kr. aarlig og 2 Kr. i Indskud.

Fællesannonce fra 29. maj 1918

Vi arbejder stadig på vores historie